hồ sơ

  • Thủ tục xin Giấy phép Xây dựng
    1. Giấy phép xây dựng:Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng, trừ trường hợp xây dựng các công trình sau đây
    Xem thêm
  • Dịch vụ xin giấy phép lao động
    Mục đích Thống nhất quản lý và nâng cao hiệu quả của công tác tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài Người lao động nước ngoài làm việc cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam phải có giấy phép lao động, trừ các trường hợp sau đây
    Xem thêm