Introduce legislation  • Tranh tụng tại trọng tài thương mại Tranh tụng tại trọng tài thương mại
    Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp khá phổ biến trên thế giới, nhất là tại những nước có nền kinh tế thị trường phát triển . Đó là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án. Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại có ưu thế hơn so với các phương thức giải quyết tranh chấp khác bởi tố tụng trọng tài được đánh giá là linh hoạt, bảo đảm tốt hơn quyền định đoạt của các bên.
  • Tranh tụng trong các vụ án Dân sự Tranh tụng trong các vụ án Dân sự
  • Tranh tụng trong các vụ án Hình sự Tranh tụng trong các vụ án Hình sự